Duurzamer voeding produceren.

Vanaf januari 2013 werken 5 verschillende bedrijfstakken onder de naam Alliantie Verduurzaming Voedsel (voorheen platform Verduurzaming Voedsel) samen, aan de verduurzaming van voeding en voedingsproductie.
De 5 bedrijfstakken zijn: boeren en tuinders (LTO), fabrikanten van voedingsmiddelen(FNLI),
supermarkten (CBL), cateraars (VeNeCA) en horeca (KHN)

Wat is eigenlijk duurzaam eten?
Duurzaam eten is geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. Alleen, in absolute zin bestaat duurzaam eten niet. Het produceren van ieder levensmiddel heeft effect op de omgeving. Voor het productieproces wordt altijd gebruik gemaakt van grondstoffen, transport, verpakkingsmateriaal, energie en/of water. Ook hebben bereiding, voedselverspilling, afvalverwerking en bewaren invloed op de duurzaamheid.

Duurzamer eten, een betere omschrijving.
Op deze manier wordt aangegeven dat het gaat om de verschillen ten opzichte van andere geproduceerde producten. Ook wordt het procesmatige karakter van verduurzaming beter omschreven.
Uiteindelijk gaat het om “Zo duurzaam mogelijk” produceren.

Onder duurzamer eten wordt verstaan: het eten waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en sociale aspecten dan wettelijk verplicht is.
Deze aandachtsgebieden zijn verder uitgewerkt in 9 verduurzamingsthema’s zoals onder andere energie, grondstoffen en reststroom, water, transport, biodiversiteit.

Aan de hand van 9 verduurzamingsthema’s, krijg je inzicht in de initiatieven en de resultaten van de inspanningen van de samenwerking tussen de koepelorganisaties van de eerder genoemde vijf verschillende bedrijfstakken.

Een van de mogelijkheden om verduurzaming kenbaar te maken, is het gebruik van een keurmerk op een product, bijvoorbeeld fairtrade of Acquaculture Stewardship Council (ASC).
Daarnaast zijn er certificeringssystemen die zich richten op het borgen van verduurzamingsprocessen in het bedrijf, bijvoorbeeld ISO 14001 (milieumanagementsysteem). De beoordeling of een systeem of keurmerk voldoet, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.

Voedselverspilling is een van de vormen van niet duurzaam omgaan met voeding.
Een belangrijke oorzaak van deze voedselverspilling is de strenge toepassing van de houdbaarheidsdata (THT) door bedrijven, toezichthouders en consumenten. Het blijkt ook dat de kennis over “Tenminste Houdbaar Tot” en “Te Gebruiken Tot” bij de consument vaak gering is.
Bewustzijn verhogen bij de consument is een van de mogelijke oplossing om voedselverspilling tegen te gaan. Hiervoor worden diverse initiatieven genomen zoals een conferentie “Nog Houdbaar?” Georganiseerd door de Alliantie Verduurzaming Voedsel en het ministerie van Economische Zaken.

Reacties zijn gesloten.